درد و دل به نقل از سایت خلیج فارس - ادبی . دوستانه عاشقانه
درد و دل به نقل از سایت خلیج فارس  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1388

ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیسته امهیچ نه معلوم گشت آه که من کیستمموج خروشنده ای تیز خرامید گفتهستم اگر می روم گر نروم نیستم


  • یاداشت