تست هوش - ادبی . دوستانه عاشقانه
تست هوش  چاپ
تاریخ : یکشنبه 12 اردیبهشت‌ماه سال 1389

یک درخت بسیار بسیار بلند نارگیل بود و 4 حیوان زیر

 

A Lion cid:1.3883257764@web31807.mail.mud.yahoo.com, A Chimp cid:2.3883257764@web31807.mail.mud.yahoo.com, A Giraffe cid:3.3883257764@web31807.mail.mud.yahoo.com,

یک زرافه                         یک میمون                  یک شیر
.....AND...

و

 

A Squirrel

cid:4.3883257764@web31807.mail.mud.yahoo.com

یک سنجاب

 

 

 

They decide to compete to see who is the fastest

to get a banana off the tree.

آنها تصمیم گرفتند که مسابف بدهند تا ببینند که کدامیک برای

برداشتن یک موز از درخت از همه سریعتر است


Who do you guess will win?

فکر میکنی کدامیک برنده می شود؟


Your answer will reflect your personality.

جواب سوال بازگو کننده شخصیت توست


So think carefully . . ..

پس بادقت فکر کن

 


Now scroll down to see the analysis.

جواب را در زیر ببینید


:
:

 

:

 

:

 

:

 

:

 

:

 

:

 

:

 

;

 

;

 

;

 

:
;
;
;
;
:
:

 


If your answer is:

:اگر جوابت

 

Lion = you're dull.

شیر است = خسته و کسل هستی


Chimpanzee = you're dense.

میمون = خنگ هستی


Giraffe = you're a complete moron.

زرافه = کاملا احمق هستی


Squirrel = you're hopeless.

سنجاب = ناامید هستی

 

 

 

 

 

A COCONUT TREE DOESN'T HAVE BANANAS.

درخت نارگیل که موز ندارد !!!!!

 

cid:5.3883257765@web31807.mail.mud.yahoo.com

 


Obviously you're stressed and overworked.
You should take some time off and relax

 

مشخصه که تحت فشاری و زیاد کار کردی

باید یه مدتی کار نکنی و خستگی در کنی 

 

 

 

شاد باشید

  • یاداشت